Ga naar hoofdinhoud

Wedstrijdreglement Nurse of the Year

Wedstrijdvoorwaarden “Nurse Of The Year 2021”

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd “Nurse Of The Year” die Care Talents organiseert via haar website www.nurseoftheyear.be. Care Talents is een onderneming gelinkt aan House of Talents BVBA, met zetel te President Kennedypark 8B, 8500 KORTRIJK, KBO 0555.937.484.

Door deel te nemen aan online wedstrijden van House of Talents aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die House of Talents in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Indien zulks vereist is, kan House of Talents dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen.

Verloop wedstrijd

De wedstrijd verloopt in verschillende fasen. De Nominatiefase loopt vanaf 13 oktober tot en met 15 november (middernacht). Deze wedstrijd is gericht tot verpleegkundigen en zorgkundigen. Er zijn drie subcategorieën:

1. Verpleegkundige van het jaar
- in het bezit van een verpleegkundig diploma
- op heden werkzaam als verpleegkundige

2. Zorgteam van het jaar
- een team waar minimaal 1 verpleegkundige aan het werk is
- een team dat rechtstreeks in contract staat met zorgvragers

3. Zorgkundige van het jaar
- in het bezit van een zorgkundig diploma
- op heden werkzaam als zorgkundige

Bovenstaande vereisten worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Deelname is uitgesloten indien men direct of indirect meewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd. Nadat men genomineerd wordt, dient men zich hiermee akkoord te verklaren en zijn of haar profiel aan te vullen.

De Stemfase loopt vanaf 16 november tem 28 november (middernacht). Het nodige werd gedaan om te garanderen dat er wordt gestemd via een unieke stem.

De kandidaten in alle drie de categorieën met de meeste stemmen worden uitgenodigd op 7 december voor een Jurydag, waarbij de competenties en vaardigheden worden getest. Erna beslist een vakjury over de eindwinnaar in de drie categorieën.

Prijzen

De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. House of Talents kan op elk ogenblik een prijs wijzigen. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

Toezicht op wedstrijden en beslissingen

House of Talents houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt House of Talents zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

House of Talents behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door House of Talents geleden schade (inclusief imago-schade).

De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met House of Talents. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

Aansprakelijkheid

House of Talents is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege House of Talents.

House of Talents is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Indien House of Talents genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan House of Talents hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door House of Talents verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Het beleid van House of Talents met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy' zoals vermeld op de website van nurseoftheyear.be

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van House of Talents alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.

+32 56 245 644